Voorwoord

Hiermee bieden wij u het maatschappelijk jaarverslag van Calder Holding 2017 aan. Dit doen we op een wat andere wijze dit keer. Niet in een fysiek verslag, maar meer passend bij de tijdgeest, digitaal met korte teksten. Zo ontstaat een goed beeld van onze resultaatgerichte en innovatieve dienstverlening in de domeinen Onderwijs, Zorg en Werk.

De domeinen Zorg en Werk hebben een goed jaar achter de rug. In de Zorg groeiden we zowel in aantallen als kwaliteit. Met tevreden cliënten en opdrachtgevers, meetbaar goede prestaties en een positief financieel resultaat. Daarnaast maakten we voor het domein Werk de keuze om de versnipperde re-integratieactiviteiten te bundelen, wat goed heeft uitgepakt.

Wel werd voor het eerst in de historie van Calder Holding het jaar afgesloten met een negatief financieel resultaat. En dat in een wereld waarin alle signalen op groen stonden en de economische crisis eindelijk eindigde. Onze buitenlandse activiteiten waren hier de belangrijkste oorzaak voor. Eind 2017 hebben we onze activiteiten in Duitsland beëindigd met een reorganisatie en sluiten van locaties. In Engeland hadden we te maken met een stand still periode vanwege een systeemswitch in het onderwijs en in België was sprake van een tussenjaar, waar de ene opdracht afliep terwijl de nieuwe opdracht nog niet begon.

De totale omzet van de groep was in 2017 met € 50,9 miljoen, 11% lager dan in 2016. Calder Holding is al jaren stabiel en gezond en kan tegen een stootje. Met de veerkracht en innovatiekracht die onze groep al vele jaren toont, verwachten we ook de komende jaren onze positie te kunnen verstevigen en uit te bouwen.

 

Aura Laumen

Algemeen directeur

Over Calder Holding

Ondernemen in het Sociale Domein

Bij de bedrijven in Calder Holding staat de mens centraal. We werken voor en met mensen. Van Inactief naar Actief is ons motto. Onze visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren (meedoen) in de maatschappij daarvoor het beste middel is.

Of het nu gaat om Begeleiding naar Werk, Participatie, Wonen, Beroepsonderwijs, Hulp bij schulden, Psychische zorg of Taalonderwijs, wij leveren op al deze gebieden resultaatgerichte diensten. Dat doen we al ruim 30 jaar in Nederland, België en Verenigd Koninkrijk. Samen met onze 900 enthousiaste medewerkers helpen we dagelijks vele honderden cliënten verder in Onderwijs, Zorg of Werk.

Stabiel bedrijf

De basis van Calder Holding is stabiel en gezond. Dankzij ons zuinige en behoudende gedrag kunnen we een slecht jaar met eigen middelen overbruggen. We kunnen daarnaast nog steeds investeren in overnames, nieuwe producten en initiatieven. Met die houding ontwikkelde onze groep zich tot een bedrijf met een breed scala van diensten op het gebied van loopbaanontwikkeling, re-integratie, diagnostiek en indicatiestelling, inburgering, schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, begeleid wonen en beroepsonderwijs.

De ontwikkeling van vernieuwende vraaggerichte producten, resultaatgerichte uitvoering en strakke procesbeheersing maakt Calder Holding tot een belangrijke sociale dienstverlener. Al bewegend zorgen wij in de domeinen Onderwijs, Zorg en Werk voor praktische en duurzame oplossingen voor kwetsbare doelgroepen. Met deze veer- en innovatiekracht verwachten we ook de komende jaren onze positie verder te kunnen verstevigen.

De beroemde mobile van de Amerikaanse kunstenaar Alexander Calder is de constante metafoor voor onze werkwijze. Verandering levert nieuwe perspectieven op, waaruit je kunt kiezen en die je – door in beweging te komen – kunt realiseren.

Missie

Van Inactief naar Actief! Calder Holding levert resultaatgerichte en meetbare dienstverlening vooral gericht op kwetsbare doelgroepen.

Onze visie is dat mensen van betekenis willen zijn en dat participeren (meedoen) in de maatschappij daarvoor het beste middel is.

Van Inactief naar Actief!
Foto © Robin Sommers

Ambitie

Of het nu gaat om werken, maatschappelijke participatie, wonen, inburgering, beroepsgerichte scholing, psychische zorgverlening of hulp bij schulden, de bedrijven binnen Calder Holding kunnen op al deze leefgebieden resultaatgerichte diensten leveren. Calder Holding streeft naar een duurzame toppositie in de domeinen Werk, Onderwijs en Zorg.

Organisatie en medewerkers

Binnen Calder Holding werken zo'n 900 medewerkers. Het zijn vooral doeners. Zij houden van aanpakken en werken in een resultaatgerichte omgeving. Zij werken graag met mensen en zijn betrokken. Kritisch waar nodig, met een open, directe manier van communiceren. Een mix van leeftijden, culturen en talen. In terugkoppeling van inspectie- en auditbezoeken krijgen we het steeds weer te horen.

De opvallend grote betrokkenheid waarmee onze medewerkers in hun werk staan en blijk geven van grote motivatie om het beste uit hun cliënten of studenten te halen, oogst veel waardering. Daar zijn we trots op en die complimenten geven we graag door aan onze medewerkers. In het management voeren we met succes een bewust beleid op verjonging door: jong talent krijgt bij ons volop de kans om hun ambities waar te maken.

Opdrachtgevers en Cliënten

Calder Holding werkt voor particuliere, publieke en private opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn vele gemeenten in Nederland, de Engelse overheid en werkgevers, De Vlaamse VDAB, Ministerie van Justitie, UWV, brancheverenigingen, verzekeraars, zorgkantoren, Raad voor de Kinderbescherming, bedrijven en instellingen. En last but not least heel veel particuliere klanten die ervoor kiezen het onderwijs bij ons te volgen in plaats van gebruik te maken van het reguliere bekostigde onderwijs.

Onze cliëntengroep is zeer divers. We hebben ervaring met cliënten uit zeer diverse doelgroepen. In het domein Zorg betreft het vooral mensen met fysieke en psychische klachten, langdurig zieken, mensen met schulden, ex-gedetineerden, jongeren met taakstraffen en zwerfjongeren. In het domein Onderwijs gaat het om volwassenen in het kader van 2e kans onderwijs, herscholing, anderstaligen, vluchtelingen, inburgeraars. In het domein Werk betreft het uitkeringsgerechtigden, wajongeren, arbeidsgehandicapten en werknemers die zich willen oriënteren op ander werk of zicht willen krijgen op competenties.

Wat ons typeert

 • een duidelijke visie
 • sterke logistiek: duidelijke producten en diensten met omschreven doel en tijd
 • sterke administratieve beheersing van processen
 • we zijn trots op ons imago van ‘doeners’
 • eigen verantwoordelijkheid staat centraal
 • tempo en resultaatgericht
 • betrouwbaar
 • vernieuwend

Kwaliteit en tevredenheid

Kwaliteit en tevredenheid zijn belangrijke indicatoren voor een organisatie die werkt in de domeinen onderwijs, zorg en werk. Met het kwaliteitsbeleid in onze bedrijven willen wij zorg dragen voor een voortdurende verbetering van de primaire processen en producten. Om de focus op het primaire proces te kunnen houden is het uitgangspunt alle procedures en kwaliteitscontroles zo eenvoudig en werkbaar mogelijk te houden. Procesbeschrijvingen, protocollen en richtlijnen in de bedrijven van Calder Holding zijn bondig, concreet en erop gericht om werkafspraken te maken over het primair proces en de ondersteunende processen zodat procesrisico’s optimaal beheerst worden.

Met een integrale aanpak streven onze bedrijven naar permanente en systematische verbetering en borging van de kwaliteit. Hiertoe wordt in alle werkmaatschappijen gebruik gemaakt van het Integraal Bedrijfsvoeringssysteem (IBS) dat speciaal voor Calder Holding ontwikkeld is.

Maatschappelijk ondernemen

Als bedrijf actief in het sociale domein is het vanzelfsprekend dat we opkomen voor zwakkeren in de samenleving. Dat doen we vanuit onze professie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zij aan het werk gaan, uit de schulden zijn of een dak boven het hoofd krijgen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook daarbuiten serieus. Bij ons aannamebeleid geven we voorrang aan sollicitanten uit kwetsbare doelgroepen.

En sinds 2003 is Calder Holding en haar medewerkers sponsor van Stichting Nav-Jeevan.

Nav-Jeevan betekent nieuw leven en dat is ook precies wat Nav-Jeevan beoogt: onderdak en scholing voor de straatkinderen van Nagpur India om hen te helpen een nieuw leven op te bouwen. Calder Holding en alle medewerkers hebben zich van meet af aan verbonden aan dit project dat een initiatief is van Annelies van de Ven, één van haar directieleden. Calder Holding verdubbelt elke euro die de medewerkers aan Nav-Jeevan doneren en zij zijn daarmee de belangrijkste donateurs van de Stichting.

Financiële kengetallen

In 2017 daalde de omzet met 10 % ten opzichte van 2016. De balansratio’s van Calder Holding zijn bovengemiddeld op alle onderdelen. Samengevat:

Omzet

€ 51,9 miljoen

Solvabiliteit (eigen vermogen / totaal vermogen

61.1%

Weerstandsvermogen (eigen vermogen / totaal opbrengsten)

40,2%

Quick ratio (vlottende activa / kortlopende schulden)

2,4

Current ratio (Liquiditeitspositie)

2,4

 

Alexander Calder Mobile

Domein Onderwijs

Het onderwijs van de onderwijsinstellingen binnen Calder Holding loopt uiteen van OCW-geaccrediteerd beroepsonderwijs op mbo-niveau in zorg, welzijn en techniek tot taalonderwijs voor anderstaligen en afstandsleren met e-learning en webinars. In Nederland en Engeland zijn we actief met de onderwijsinstellingen:

 • Capabel Onderwijs Groep (mbo-opleidingen in zorg en welzijn)
 • Capabel Taal (taal en inburgering)
 • SBK (veiligheid en techniek)
 • IMKO Vakopleidingen (drogisterij en technische groothandel)
 • Dynamic College (Praktijkonderwijs in Zorg en Welzijn in Engeland)
 • Dynamic Training (maatwerktraining in Zorg en Welzijn in Engeland)


Tegelijkertijd houden we ons met Aob Compaz bezig met studiekeuze, studieloopbaanonderzoek, beroepsoriëntatie en diagnostiek. Centrum Vakerkenningen is onze specialist in EVC onderzoeken.

Wat doen we?

Op 8 locaties in Nederland en 3 in Engeland brengen onze enthousiaste en betrokken docenten studenten kennis en vaardigheden bij om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. Docenten en praktijkbegeleiders staan altijd weer klaar om onze duizenden studenten en cursisten het best mogelijke onderwijs in zorg, welzijn en techniek te bieden. Dit doen we met verkorte, erkende mbo-opleidingen voor volwassenen, met vakopleidingen, praktijkleren, taalles of korte cursussen en trainingen. We hebben daarbij oog voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen, zoals e-learning en de inzet van webinars. Studenten en cursisten zijn tevreden over onze aanpak en ook werkgevers zijn enthousiast. Zo verzorgen we incompany trainingen bij onder andere AS Watson, Ahold, PLUS Retail, Bosch, Bavaria, Unilever, Siemens, TNT en OLVG.

Maar ook in het voortraject, de stap van basisschool naar middelbaar en beroepsonderwijs zijn we aanwezig. Onze loopbaanadviseurs testen en toetsen scholieren en aankomende studenten in opdracht van scholen, hbo’s en universiteiten. Zo krijgen zij beter zicht op hun capaciteiten en opleidings- en beroepsmogelijkheden en weten of hbo of een universitaire opleiding haalbaar is.

Voor de toekomst verwachten we dat in toenemende mate de tekorten op de arbeidsmarkt in zorg, welzijn en techniek groter worden en nieuwe vaardigheden van de vakmensen op de werkvloer worden vereist. Wij zijn continu in beweging om creatieve oplossingen aan te dragen voor onze studenten en cursisten en voor werkgevers. Dit vraagt om innovatiekracht, flexibiliteit, vakmanschap en ondernemerschap. Dit stimuleren en creëren we onder andere door te zoeken naar verbinding en synergie met andere organisaties, binnen en buiten Calder Holding.

Wat bereiken we?

3536 studenten
7830 cursisten
1105 inburgeraars
681 taaltrainingen
1365 uitgereikte diploma’s
2856 stages
387 bedrijven waar we opleidingen en trainingen verzorgen
6678 onderzoeken voor studie en beroep
55 EVC-procedures

In de praktijk

Sinds 2017 bestaan er grote tekorten op de arbeidsmarkt op het gebied van kinderopvang, kraamzorg en ouderenzorg. Werkgevers weten niet meer hoe ze aan medewerkers kunnen komen die aan alle eisen voldoen, terwijl er tegelijkertijd voldoende werkzoekenden zijn die maar al te graag aan de slag willen in deze sectoren. Het ontbreekt hen alleen aan de vereiste diploma’s. Voor dit probleem hebben we een oplossing.

Wij ontzorgen werkgevers door medewerkers voor ze te werven die over de juiste competenties beschikken voor de zorg en deze vervolgens op te leiden. We ondersteunen de werkgever bij het vinden van subsidiemogelijkheden. In de werving richten we ons hoofdzakelijk op zij-instromers en deelnemers uit de zogenaamde doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Bij gebleken geschiktheid volgt de kandidaat een verkorte zorgopleiding on-the-job bij de werkgever. De medewerker annex student werkt en leert tegelijkertijd. Zo kunnen kandidaten direct meedraaien en zijn zij direct productief. Parallel hieraan vragen wij mogelijke financiering en subsidies aan voor de werkgever, waarmee deze een flink deel van zijn investeringen terugziet.

Werkgever Herbergier in Tilburg is enthousiast over onze werkwijze: 'Een prettige en waardige manier van omgang met Capabel en leuke en gelijkwaardige speedmeets met de kandidaten. De werknemer waar we mee zijn gestart is echt een groeibriljant. We hebben de groep zij-instromers ontdekt. We hadden niet verwacht daar zulke geschikte kandidaten tussen zouden zitten! We zijn heel blij met de ondersteuning en de service van Capabel'. Werknemer Mehmet is blij met de kans die hij heeft gekregen: 'Ik ben nog niet zo lang in Nederland en ben heel blij met de kans die ik heb gekregen om een opleiding te kunnen volgen en te kunnen werken. Ik vind het fijn bij Herbergier en bij Capabel, omdat er aandacht is voor de mensen'.

Domein Zorg

Calder Holding is met drie bedrijven sterk vertegenwoordigd in het domein Zorg. Max Ernst GGZ is onze landelijke behandelaar in basis en specialistische GGZ voor jeugd en volwassen. Jan Arends richt zich op ambulante begeleiding van volwassenen, jeugd en jongeren, verzorgt forensische begeleiding en behandeling en biedt kwetsbare groepen een beschutte woonplek in haar Jan Arendshuizen. Westerbeek COD tot slot, verzorgt in verschillende gemeenten in Nederland de schuldhulpverlening en voert op alle ROC’s in Amsterdam het project School & Schuld uit.

Wat doen we?

Binnen het domein Zorg verzorgt Calder Holding een breed pakket aan dienstverlening waar we uitstekende resultaten mee boeken. Wij behandelen en begeleiden volwassen, jongeren en kinderen. Zo zijn wij een moderne aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in basis en specialistische GGZ, waarbij we zelfs excelleren in de behandeling van angst en depressies. Iets waarvoor we vanuit de zorgverzekeraars steeds gewaardeerd worden. We ondersteunen mensen met een psychische, psychiatrische en/of sociale beperking en/of LVB, mensen met een forensische achtergrond of die verslaafd zijn (geweest) die problemen hebben rond huisvesting, dagbesteding, financiën, huiselijke relaties, gezondheid en gedrag. Mensen die wij bovendien een beschermde woonplek kunnen bieden. Tegelijkertijd voeren we voor de Raad voor de Kinderbescherming de leerstraffen So-Cool en Tools4U uit. De zorgdienstverlening van Calder Holding toppen we vervolgens af met onze projecten en know-how in de schulddienstverlening verspreid over diverse locaties in Nederland.

Kortom: cliënten die het alleen niet redden en ondersteuning nodig hebben, kunnen bij Calder Holding terecht voor hulp. Kenmerkend voor onze aanpak is dat we focus nastreven in alles wat we doen. Dat loopt uiteen van de vraag waar we ons op richten in de behandeling of begeleiding, op kwaliteit, resultaat en de continue aandacht voor innovatie. Wij zijn pleitbezorger van transparantie in onze dienstverlening en delen graag onze resultaten. Voor de nabije toekomst zien we mogelijkheden om binnen de keten van zorg en welzijn van betekenis te zijn door behandeling, begeleiding en schuldhulpverlening meer en nadrukkelijk te verbinden. Hiertoe trekken de drie bedrijven van Calder Holding in het domein Zorg met elkaar op.

Wat bereiken we?

In het domein Zorg doet Calder Holding het uitstekend. Resultaten zijn autonome groei, tevreden opdrachtgevers, meetbaar goede prestaties in de dienstverlening en een positief financieel resultaat:

Aantal (S)GGZ behandelingen
 • Volwassenen
 • Jeugd
5.075 (basis: 15%; specialistisch: 85%)
4466
609
Verdeling stoornissen
 • Depressie
 • Angst
 • Aandachtstekort
 • Persoonlijkheid

30%
33%
13%
13%
Rapportcijfer door cliënt via CQI
8.2
Rapportcijfer door Zorgkaart Nederland
8.1
In de top 5 van behandelaren depressie
Aantal individuele begeleiding
 • Volwassenen
 • Jeugd
 • Forensisch
711 (regulier: 79%; specialistisch: 21%)
82%
6%
12%
 • 3000 mensen met schulden gesproken, op weg geholpen met schuldbemiddeling, advies, budgetbeheer of ander vormen van schuldhulpverlening.
 • 1190 studenten ROC Amsterdam kregen budgetbegeleiding en advies
 • 1750 huishoudens met problematische schulden zijn een schuldhulpverleningstraject gestart
 • 150 huishoudens zijn met finale kwijting/schuldenvrij uitgestroomd uit een regeling
Slagingspercentage schuldbemiddeling van bijna 60% t.o.v. landelijk gemiddelde van 41% (bron NVVK jaarverslag 2016)

In de praktijk

Innovatie staat binnen onze zorgbedrijven hoog in het vaandel. Zo hebben we ons in 2017 beziggehouden met de ontwikkeling van My Level Up (MLU). My Level Up is dé interventie waarmee we jongeren met problemen zowel face-to-face als online begeleiden om gedrag te laten zien dat past bij hun leeftijd. Voor My Level Up gebruiken we spelelementen uit computergames om de jongere te motiveren en om gedrag op een positieve wijze te sturen.

Neem bijvoorbeeld de licht verstandelijk beperkte Melissa van 15 die met grote onzekerheid kampt en heel vaak onverklaarbare buikpijn heeft. Buikpijn die waarschijnlijk uit angst voortkomt. Melissa vindt sociale situaties bijzonder ingewikkeld, weet niet hoe ze zich moet gedragen en vindt praten een onoverkomelijke drempel. Melissa komt bij ons in de My Level Up pilot en dit werkt wonderwel. De app stelt haar in de gelegenheid om via de spellen te werken aan haar leerdoelen zonder dat ze veel hoeft te praten over haar gevoelens. En de face-to-face contacten met haar coach zijn vooral praktisch ingericht: als er wordt aangebeld, wat doe je dan? Wat zeg je? Hoe geef je iemand een hand? Heel basaal. My Level Up werkt zo goed voor Melissa dat haar psycholoog haar en de coach laat weten dat haar hulp overbodig is en MLU voorlopig voldoende is.

My Level Up biedt een jongere structuur en activiteiten. Het sociale netwerk van de jongere wordt betrokken in de games als medespeler. Op school bijvoorbeeld kan een leraar of medeleerling met een minimale investering, meehelpen als medespeler om de relevante leeftijdsadequate taken uit te voeren. Het helpt de jongere om problemen anders te bekijken en hier anders mee om te gaan en zo tot nieuwe oplossingen te komen. My Level Up gaan we vanaf begin 2018 landelijk het uitrollen.

Domein Werk

In het domein Werk biedt Calder Holding het complete spectrum van diagnose tot begeleiding en bemiddeling naar werk. Dit doen we in opdracht van het UWV, gemeenten en werkgevers voor vrijwel alle doelgroepen en altijd gericht op arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Dit doen we bovendien niet alleen in Nederland, maar ook in België. Alle activiteiten in het domein Werk zijn gebundeld onder één label: Calder Werkt.

Wat doen we?

De beste arbeidsplek voor iedereen. De beste baan vinden voor een werkzoekende en de beste baan voor de werknemer die buiten de boot dreigt te vallen. Daar zetten wij ons voor in binnen het domein Werk, daar leggen we eer in. De arbeidsmarkt in 2017 leent zich hier natuurlijk bij uitstek voor, dus dat moet niet al te ingewikkeld zijn. De groeiende economie zorgt immers voor behoorlijke arbeidsmobiliteit. Toch dreigt een grote groep mensen definitief de aansluiting te gaan missen. Wij vinden het belangrijk dat ook deze mensen niet tussen wal en schip vallen. Daarom verbinden wij vraag en aanbod, ondersteunen mensen die het alleen niet redden en zoeken voor hen naar de beste én de kortste weg naar een nieuwe werkplek.

Daartoe werken we altijd en al jaren met veel genoegen samen met gemeenten en het UWV. De snelste weg naar werk verloopt immers niet voor iedereen op dezelfde manier. Iedereen volgt zijn eigen koers en het is van groot belang daarbij een op maat gesneden ondersteuning te bieden. Zo kunnen we recht op ons doel af: werk! Dit doen we via aanbodversterking & empowerment, het maken van diagnoses (fysiek, taal, beroepsonderwijs), loonwaardemetingen, bemiddeling naar werk en jobcoaching op de werkplek. Werkgevers en werknemers ondersteunen we op het gebied van duurzame inzetbaarheid en verzuimbegeleiding, zodat mensen zowel langer en gezonder kunnen werken, als ook productiever zijn. We geven op de persoon toegesneden advies en begeleiding met als doel: de juiste mens op de juiste plaats. We doen dit onder andere via loopbaanadvies, begeleiding tijdens ziekte (2e spoor) en assessments. Het resultaat: meer werkplezier en minder ziekteverzuim.

De weg naar groei zijn we in 2017 ingeslagen en ons doel is om dit in 2018 verder door te zetten. Zo willen we ons samen met het domein Onderwijs nog meer gaan richten op specifieke doelgroepen, waaronder statushouders, en nieuwe vakkrachten opleiden die kunnen instromen in sectoren waar tekorten zijn. Daarnaast willen we groeien in onze dienstverlening op het gebied van diagnostiek (competentietoetsen, psychische testen, fysieke toetsen, taaltoetsen, etc.), aanbodversterking en detachering van doelgroepen.

Wat bereiken we?

Een paar cijfers van 2017:

Aantal deelnemers Empowermentprogramma 450
Aantal kandidaten in begeleiding naar werk 175
Aantal loonwaardemetingen 460
Aantal psychologische onderzoeken 560
Aantal fysieke diagnoses 9.000
Aantal taaltoetsen 4.500
Rapportcijfer jobcoaching door kandidaat
8.4
Rapportcijfer jobcoaching door werkgever
8.4

In de praktijk

Zelfs in een land waar de economie bloeit en groeit, is werk niet voor iedereen weggelegd. Onder oudere werkzoekenden bijvoorbeeld blijft de werkloosheid hoog. Zij kunnen een extra steuntje in de rug wel gebruiken. Hier zorgen wij voor in onze samenwerking met Sitech Services, dé faciliterende organisatie voor alle fabrieken en bedrijven op het grootste aaneengesloten industrieterrein van Nederland: Chemelot in Zuid-Limburg. Samen met hen maken we ons al weer een aantal jaar hard om 55plussers aan het werk te houden en te krijgen.

Het gaat hier om 55plussers die het of moeilijk vinden om zelfstandig weer een baan te vinden of in een outplacementtraject zitten. Sitech biedt ze een kans en stelt werkplekken beschikbaar voor deze groep. Onze jobcoach helpt de deelnemers roestige sollicitatievaardigheden weer op te poetsen. “Persoonlijk contact is heel belangrijk. Ik coach deelnemers voor de sollicitatiegesprekken, zodat ze met vertrouwen het gesprek in gaan. Samen nemen we de vragen door en het geeft ze rust dat ik met ze mee ga naar het gesprek.”

Eenmaal aan het werk bij Sitech laten we de deelnemers niet meteen los. Op de werkvloer zorgt de jobcoach voor ondersteuning en deze is ook aanwezig bij de beoordelingsgesprekken.

“Ik ga bij ze langs als ze aan het werk zijn en we kijken wat er goed gaat en wat nog beter kan. Het is goed om te zien dat deelnemers tot bloei komen en het naar hun zin hebben. Ze hebben echt een plek gevonden bij Sitech.” En bij Sitech zijn ze ook blij: “Wij hoeven maar te bellen bij een vacature en het is geregeld. Jullie kennen onze organisatie zo goed dat jullie precies weten wie wij nodig hebben voor ons team.” Sitech wil de samenwerking met ons dan ook zeker de komende jaren voortzetten.